พระราชสาส์นแสดงความยินดีในโอกาสสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ดูทั้งหมด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่๒ แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
ดูทั้งหมด
Thailand NOW

A digital platform for authentic insights into every facet of Thai lifethailand_now_1

กิจกรรม สอท.ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ครบรอบ 400ปี ของการติดต่อครั้งแรกระหว่างไทยกับเดนมาร์ก พ.ศ. 2164 - 2564 (ค.ศ. 1621 - 2021) ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าว/ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศ/บทความดูทั้งหมด

19 ม.ค. 2565

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเกี่ยวกับน้ำ เพื่อเผยแพร่ในนาม ของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวัน World Wetlands Day วันที่ 2๒ ก.พ.๒๕๖๕

18 ม.ค. 2565

บทความเรื่อง “Thai rubber company: You can never predict where the market is headed” ใน CNBC ประจำวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕

18 ม.ค. 2565

บทความเรื่อง “ Start-up in Thailand discusses how it’s developing a plant-based Covid vaccine” ใน CNBC ประจำวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕

18 ม.ค. 2565

บทความเรื่อง “A Thai start-up is working on a Covid vaccine -using tobacco leaves” ใน CNBC ประจำวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕

28 ต.ค. 2564

มรดกแห่งชาติ เพื่อประชาราษฎร

12 ก.ค. 2564

บทความ เรื่อง "A Philosophy that Empowers from Within" โดย นายดุสิต เมนะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ดูทั้งหมด
แบนเนอร์ลิงก์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด