กิจกรรม สอท.ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ครบรอบ 400ปี ของการติดต่อครั้งแรกระหว่างไทยกับเดนมาร์ก พ.ศ. 2164 - 2564 (ค.ศ. 1621 - 2021) ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าว/ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศ/บทความดูทั้งหมด

12 ก.ค. 2564

บทความ เรื่อง "A Philosophy that Empowers from Within" โดย นายดุสิต เมนะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

23 มิ.ย. 2564

จดหมายข่าวรูปแบบ E-magazine จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ "การทูตเพื่อการพัฒนา"

4 มิ.ย. 2564

การสัมมนาออนไลน์ (webinar) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือไทย-เดนมาร์ก ในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของไทย

31 มี.ค. 2564

บทสัมภาษณ์ ดร. อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 มี.ค. 2564

วารสารรายไตรมาส "วิทยุสราญรมย์"

3 มี.ค. 2564

นิตยสาร Monocle "The Time for Thailand"
ดูทั้งหมด