บทที่ 7: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อปี พ.ศ. 2503 (ตอนที่ 1)

บทที่ 7: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อปี พ.ศ. 2503 (ตอนที่ 1)

22 ก.ค. 2564

97 view

ไทยและเดนมาร์กมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเป็นมิตร โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ที่มีความสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักรในระดับต่าง ๆ โดย ภายหลังจากการขึ้นครองราชย์ 14 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ เยือน 13 ประเทศในยุโรปรวมทั้งเดนมาร์กเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน พ.ศ. 2503

เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ถึงสนามบิน Kastrup ณ กรุงโคเปนเฮเกนในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2503 ทรงได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 และสมเด็จพระราชินีอินกริดแห่งเดนมาร์กพร้อมทั้งสมาชิกพระราชวงศ์เดนมาร์ก

สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 และสมเด็จพระราชินีอินกริดแห่งเดนมาร์กได้ถวายพระราชวัง Fredensborg ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชวังฤดูร้อนที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและเป็นเอกลักษณ์จากศตวรรษที่ 18 ให้เป็นที่ประทับระหว่างการเสด็จฯ เยือนเดนมาร์ก นอกจากนี้ ได้พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำที่พระราชวัง Christiansborg ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่กษัตริย์เดนมาร์กเพื่อตอบแทนพระราชไมตรีบนเรือยุตแลนเดียซึ่งบริษัทอีสท์เอเชียติกทูลเกล้าฯ ถวายเป็นเรือพระที่นั่งระหว่างประทับที่เดนมาร์ก

ข้อความส่วนหนึ่งจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 ในงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ณ พระราชวัง Christiansborg เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2503 สะท้อนถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสองประเทศ อันเกิดจากมิตรภาพของสองราชวงศ์ที่เป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของการความสัมพันธ์ของภาคธุรกิจและระดับประชาชนของสองอาณาจักร

“ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เชื่อมความสัมพันธ์กันด้วยมิตรภาพ แม้ว่าโอกาสนี้จะเป็นการเสด็จฯ เยือนเดนมาร์กครั้งแรกของฝ่าพระบาท แต่ฝ่าพระบาทมิใช่ผู้แปลกหน้าแต่อย่างใด คนรุ่นก่อนยังคงระลึกถึงการเสด็จฯ เยือนเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชของฝ่าพระบาท ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ไทยพระองค์อื่น ๆ ก็ทรงเป็นอาคันตุกะของเดนมาร์กเรื่อยมา โดยการวางพระองค์อย่างสง่างามและความเป็นมิตรโดยธรรมชาติของพระองค์ทั้งหลายได้ช่วยเพิ่มพูนความเคารพนับถือและความรักใคร่ของของชาวเดนมาร์กทุกคนต่อประชาชนชาวไทย” (คำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ)

เนื้อเรื่องโดย: ชินวัฒน์ สำราญใจ

                 มัญชุตา สวดมาลัย โอลเซ่น

แหล่งข้อมูลและรูปภาพ:

1) หนังสือ “A Tale of Two Kingdoms” จัดพิมพ์โดยบริษัท อีสเอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2539

2) เว็บไซต์ https://www.britishpathe.com/video/VLVA3TANOZ2VWO7L2YR80EPY1D9RL-DENMARK-COPENHAGEN-THAI-ROYAL-COUPLE-ARRIVE/query/Denmark 

3) หนังสือแผ่นพับ “สืบสาน...สมานมิตร Furthering the Bonds of Friendship” จัดพิมพ์โดยกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑

airport1 airport2  

สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สนามบิน Kastrup กรุงโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2503

airport3

เจ้าชายวิกโกแห่งเดนมาร์กเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สนามบิน Kastrup ณ

กรุงโคเปนเฮเกนในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2503

gala1 gala2_1  

สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 และสมเด็จพระราชินีอินกริดแห่งเดนมาร์ก พระราชทานเลี้ยงกระยาหารค่ำ ณ พระราชวัง คริสเตียนสบอร์ก เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2503

jutlandia1 jutlandia2  

พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ ๙ และสมเด็จพระราชินีอินกริดแห่งเดนมาร์ก ในเรือพระที่นั่งยุตแลนเดียซึ่งบริษัทอีสท์เอเชียติกทูลเกล้าฯ ถวายเป็นเรือพระที่นั่งระหว่างประทับที่เดนมาร์ก