การขอรับรองเอกสาร(นิติกรณ์)

การขอรับรองเอกสาร(นิติกรณ์)

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.พ. 2567

| 3,567 view

ประเภทของการรับรองเอกสาร

 1. การรับรองลายมือชื่อ ได้แก่ การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการรับรองลายมือชื่อของเอกชน
  1.1 การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการเดนมาร์ก ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารตามกฎหมาย เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองให้ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กเสียก่อน
  1.2 การรับรองลายมือชื่อของเอกชน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรอง ลายมือชื่อของบุคคลสัญชาติไทย เท่านั้น โดยผู้ร้องขอจะต้องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และต้องมีหนังสือเดินทาง /บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อ เช่น หนังสือให้ความยินยอม หนังสือมอบอำนาจ เพื่อใช้ในการติดต่อเรื่องต่างๆ เช่น การโอนที่ดิน การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด เป็นต้น
 2. การรับรองสำเนาเอกสาร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองสำเนาของเอกสารที่ ออกให้โดยหน่วยราชการไทย เพื่อไว้ใช้แสดง เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า สูติบัตร ปริญญาบัตร เป็นต้น และต้องมีเอกสารตัวจริง (ต้นฉบับ) มาแสดงพร้อมสำเนาเอกสารที่ต้องการให้รับรอง
 3. การรับรองคำแปล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองคำแปลเอกสาร ซึ่งเป็นต้นฉบับของหน่วยราชการไทย และ แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย แล้วเท่านั้น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบขับขี่ เป็นต้น

ขั้นตอนการรับรองเอกสาร

 1. นำเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานเดนมาร์กไปให้ กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก (Udenrigsministeriet) รับรอง
 2. นำเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กรับรองแล้วพร้อมสำเนา 1 ชุด มารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  – กรณีที่เอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการเดนมาร์กจัดทำเป็นภาษาเดนมาร์กเพียงภาษาเดียว ต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษโดยสำนักแปลหรือล่ามที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศก่อนแล้วจึงนำเอกสารตัวจริงพร้อมคำแปลไปให้ กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กรับรอง
 3. เมื่อถึงประเทศไทยแล้ว ให้นำเอกสารในข้อ 2 ไปแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทแปลภาษา โดยผู้แปลลงชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง แล้วจึงนำเอกสารต้นฉบับพร้อมคำแปลไปขอรับการรับรองครั้งสุดท้ายที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210 โทร. 02-575-1056-59, แฟกซ์ 02-575-1054

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถไปยื่นขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะ เช่น ญาติ พี่น้อง ไปดำเนินการแทนได้ โดยท่านต้องมายื่นคำร้องมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อของท่านในหนังสือมอบอำนาจ |ดูรายละเอียดการทำหนังสือมอบอำนาจ|

หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอรับรองเอกสาร

 1. กรอกแบบคำร้องนิติกรณ์ | ดาวน์โหลด |
 2. ต้นฉบับเอกสารที่ผ่านการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้เป็นเจ้าของเอกสาร พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. ใบแสดงถิ่นฐานในประเทศเดนมาร์ก พร้อมสำเนา 1 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 120 โครนเดนมาร์ก
  – ชำระเป็นเงินสด (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

หากประสงค์จะให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานเดนมาร์กพร้อมคำแปลภาษาไทย จะต้องดำเนินการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
วิธีที่ 1

 1. นำต้นฉบับเอกสารภาษาเดนมาร์กไปให้สำนักแปลหรือล่ามที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กแปลเป็นภาษาไทย พร้อมประทับตราและลงลายมือชื่อรับรองการแปลด้วย (กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุลภาษาไทยของท่านให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. นำเอกสารต้นฉบับและคำแปลภาษาไทย (เอกสารจากข้อ 1) ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก (Udenrigsministeriet) |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม|
 3. นำเอกสารและคำแปล (เอกสารจากข้อ 2) ที่กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กรับรองแล้ว พร้อมสำเนา 1 ชุด มารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

วิธีที่ 2

 1. นำต้นฉบับเอกสารภาษาเดนมาร์กและต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษซึ่งแปลโดยสำนักแปลหรือล่ามที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก (Udenrigsministeriet) |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม|(เอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการเดนมาร์กบางประเภท เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเกิด ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานที่ออกหนังสือดังกล่าวเพื่อขอรับเอกสารที่จัดทำเป็นแบบหลายภาษาได้ กรณีนี้ ท่านสามารถนำเอกสารต้นฉบับแบบหลายภาษาไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้เลย โดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษอีก)
 2. นำเอกสารต้นฉบับและคำแปลที่รับรองแล้ว หรือ เอกสารต้นฉบับแบบหลายภาษาที่รับรองแล้ว (เอกสารจากข้อ 1) ไปให้ นักแปลภาษาไทยที่มีใบอนุญาตจากศาลเดนมาร์ก แปลเป็นภาษาไทย และมอบสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านให้ล่ามด้วย 1 ชุด เพื่อให้ล่ามแปลชื่อ-นามสกุลของท่านให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ล่ามต้องเย็บคำแปลภาษาไทยและต้นฉบับทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าเดนมาร์กเข้าด้วยกัน เป็น 1 ชุด พร้อมประทับตราและลงลายมือชื่อรับรองการแปลด้วย
 3. นำเอกสารและคำแปล (เอกสารจากข้อ 2) ที่กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กรับรองแล้ว พร้อมสำเนา 1 ชุด มารับรองที่้สถานเอกอัครราชทูตฯ

 

หมายเหตุ: หากต้องการให้สถานทูตส่งเอกสารกลับ กรุณาเตรียมแสตมป์สำหรับจดหมายลงทะเบียน Rekommanderet brev (กรุณาเช็คราคากับทางไปรษณีย์โดยตรง) สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

***********************************

นัดหมายรับบริการได้ที่นี่ นัดหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (ฝ่ายกงสุล)
โทรศัพท์ +45 39 62 50 10 กด 1 ระหว่างเวลา 13.00-15.45 น.
อีเมล์ [email protected]