อัครราชทูต แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ชุมสาย 2425-2430
2. พระยาดำรงราชพลขันธ์ (พระยามหาโยธา-นกแก้ว คชเสนี) 2431-2434
3. พระยานนทบุรี ศรีเกษตราราม (พระยาไกรโกษา ทัด สิงหเสนี) 2435-2452
4. พระยาวิสูตรโกษา (ฟัก สาณเสน) 2453
5. พระยาศรีธรรมศาสน์ (พระยาสุวรรณศิริ-ทองดี สุวรรณศิริ) 2453-2456
6. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ เทวกุล (กรมหมื่นเทววงศ์ วโรทัย) 2457-2461
7. พระยาวิศาลพจนกิจ (สุดใจ เดอ เจซุส) 2462-2466
8. หม่อมเจ้าวิบูลสวัสดิวงศ์ สวัสดิวัฒน์ 2467-2472
9. หม่อมเจ้าดำรัสดำรงค์ เทวกุล 2472-2473
10. หม่อมเจ้าปรีดีเทพย์พงษ์ เทวกุล 2473-2474
11. หม่อมเจ้าดำรัสดำรงค์ เทวกุล 2475
12. พระยาสุพรรณสมบัติ (ติน บุนนาค) 2476-2478
13. พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) 2478-2482
14. พระมนูเวทย์วิมลนาท (เปี๋ยน สุมาวงศ์) 2483
15. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล (กรมหมื่นจันทบุรี สุรนาถ) 2490-2493
16. พระพหิทธานุกร (ส่วน นวราช) 2493-2497
17. ขุนพิพิธวิรัชชการ 2497
   
เอกอัครราชทูต แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก  
1. ขุนพิพิธวิรัชชการ 2501-2504
2. หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ 2505-2509
3. นายวิวรรธน์ ณ ป้อมเพชร์ 2510-2514
4. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร 2515-2518
5. นายวิชา ฐิตวัฒน์ 2518-2519
6. นายเชต นาวารัตน์ 2520-2523
7. นายกมล เกาไศยนันท์ 2524-2526
8. นายสถิตย์ เสถียรไทย 2527-2533
9. นายธงฉาน โชติกเสถียร 2533-2534
10. (ด.ร.) นายชวาล ชวณิชย์ 2534-2537
11. นายรังสรรค์ พหลโยธิน 2537-2540
12. นายอภิพงศ์ ชัยนาม 2540-2544
13. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ 2544-2548
14. นายชัยสิริ อนะมาน 2548-2550
15. นางชลชินีพันธุ์ ชีรานนท์ 2551-2553
16. นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ 2554-2555

17. นางสาววิมล คิดชอบ

2555-2560
18. นายวิชิต ชิตวิมาน 2561- 2563
19. นางศิริลักษณ์ นิยม  2564- ปัจจุบัน