สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองวิลนิอุส, ประเทศลิทัวเนีย

AR-180829937

Mr. Rolandas Valiūnas
กงสุลกิตติมศักดิ์

ที่อยู่.
Royal Thai Consulate
Jogailos g.9/1
LT-01116 Vilnius, Lithuania

Tel. +370 5 268 18 92
Fax. +370 5 212 55 91
Website:www.thaiconsulate.lt
e-mail:visa@thaiconsulate.lt