เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

8 เม.ย. 2559

632 view

รายงานดัชนีความสุขโลกสหประชาชาติ (UN) สำรวจระดับความสุขใน 156 ประเทศทั่วโลกพบว่าเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก โดยในปีนี้ UN ได้นำประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของความสุข (inequality of happiness)และความอยู่ดีกินดีให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาวัดระดับความสุข

ปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาวัดระดับความสุข ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว การมีสุขภาพดี เครือข่ายการสนับสนุนทางสังคม ความไว้เนื้อเชื่อใจ (วัดจากการปลอดการทุจริตในภาครัฐและธุรกิจเอกชน)  เสรีภาพในการตัดสินใจ ความเอื้ออาทรต่อกัน (โดยวัดจากการบริจาค) และความไม่เท่าเทียมกันของความสุข

10 อันดับของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

1. เดนมาร์ก

2. สวิสเซอร์แลนด์

3. ไอซ์แลนด์

4. นอร์เวย์

5. ฟินแลนด์

6. แคนาดา

7. เนเธอร์แลนด์

8. นิวซีแลนด์

9. ออสเตรเลีย

10. สวีเดน

ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 33 ของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก และอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศที่มีความสุขที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับที่ 22 ของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://unsdsn.org/news/2016/03/16/world-happiness-report-2016-update-ranks-happiest-countries/