กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม Responsible Business and Human Rights Forum

กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม Responsible Business and Human Rights Forum

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ต.ค. 2565

| 481 view

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและองค์การระหว่างประเทศหลายองค์กรได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Responsible Business and Human Rights (RBHR) Forum ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยการจัดการประชุมดังกล่าวเป็น

ส่วนหนึ่งของแผนงานภายใต้โครงการ Fostering Responsible Conduct ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้
ความร่วมมือ Country Programme ระหว่างไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) อันเป็นผลจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสองฝ่ายเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

การจัดการประชุมดังกล่าวเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ในทุกมิติรวมทั้งในภาคธุรกิจ และการที่ OECD ได้พิจารณาเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่แรกเพื่อจัดการประชุม RBHR นอกสำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีส สะท้อนถึงความร่วมมืออันดีของไทยในเวทีระหว่างประเทศในการเสริมสร้างพลวัตของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมรวมกว่า ๗๐๐ คน จาก ๖๐ ประเทศทั่วโลก ทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน (NGOs) รวมถึงผู้แทนภาคธุรกิจ และนักวิชาการ

ที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจต่อสังคม เช่น การดำเนินการของภาครัฐเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
การสนับสนุนและลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับ SMEs ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความรับผิดชอบ บทบาทของภาคธุรกิจต่อการบรรลุ SDGs ฯลฯ นอกจากนี้ มีการประชุมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อหารือในรายละเอียด
แยกตามประเด็นและสาขาธุรกิจ เช่น เรื่อง Due Diligence ในภาคอาหารและการเกษตร โครงสร้างพื้นฐาน
และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวเปิดงาน ได้ย้ำว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการดำเนินการของไทยเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับคำชื่นชมจากที่ประชุมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการที่ไทยแสดงบทบาทนำในภูมิภาคด้านสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) รวมถึงการรับเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุม RBHR Forum

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยถือเป็นผลของความพยายามร่วมของหลายหน่วยงานไทยและองค์การระหว่างประเทศ ในส่วนของไทยมีกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำหรับองค์การระหว่างประเทศที่เป็นเจ้าภาพร่วม ได้แก่ OECD โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme หรือ UNDP) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific หรือ UNESCAP) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission
on Human Rights หรือ AICHR)

********************

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

มิถุนายน ๒๕๖๒

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ