คลิปวีดิทัศน์ สรุปการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 22 - 28 พ.ค. 2562 ณ ท้องสนามหลวง และ ณ สถานที่จัดงานในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

คลิปวีดิทัศน์ สรุปการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 22 - 28 พ.ค. 2562 ณ ท้องสนามหลวง และ ณ สถานที่จัดงานในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

14 มิ.ย. 2562

72 view