การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

21 พ.ค. 2562

68 view
ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงทพฯ นั้น
 
กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้
 
๑. สื่อมวลชนโปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th (ภายใต้หัวข้อ Registration > Media) เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมฯ โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (๑) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด ๒x๒ นิ้ว) ๑ ใบ (๒) ไฟล์สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับสื่อต่างประเทศ) หรือไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับสื่อไทย) (๓) ไฟล์หนังสือมอบหมายจากสำนักข่าวต้นสังกัด และ (๔) รายการอุปกรณ์สื่อ (หากมี) โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
 
๒. โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนผ่านเว็บไซต์ www.asean2019.go.th
 
๓. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๒๑, ๒๒๐๒๒
โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๐๒
อีเมล media.mfa@asean2019.go.th