วันที่ 5 ธันวาคม “วันดินโลก (World Soil Day)”

วันที่ 5 ธันวาคม “วันดินโลก (World Soil Day)”

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 1,884 view
วันที่ 5 ธันวาคม “วันดินโลก (World Soil Day)”
องค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ประกาศรับรองงให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ด้วยซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

สำหรับในปี 2563 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อหลักในการจัดงานเพื่อสร้างการรับรู้และรณงค์ภายใต้หัวข้อ "Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" ซึ่งเน้นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในดินที่มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในดิน ทำให้เกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมภายในดิน สร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://worldsoilday.ldd.go.th/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ