บทความเรื่อง "How Thailand Turned the Tide on COVID-19"

บทความเรื่อง "How Thailand Turned the Tide on COVID-19"

29 ต.ค. 2563

210 view

บทความเรื่อง "How Thailand Turned the Tide on COVID-19" ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Time ช่องทางออนไลน์ โดยได้กล่าวถึงระบบสาธารณสุขของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ไทยใีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดในระดับ pandemic เช่น โรคโควิด-๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสาธารณสุขไทยได้พัฒนาโครงสร้างจนมีความเข้มแข็งเนื่องจากคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้วางรากฐานไว้

https://partners.time.com/partners/ministry-of-foreign-affairs-thailand/how-thailand-turned-the-tide-on-covid-19/?prx_t=_isGAAKxHAW-IPA&utm_campaign=155504&fbclid=IwAR2_tUDrxVNCbivkDX1Bah-_HYKeubZnFxs05uxJ6KXDN0n2sL1O8BIkYE0