หนังสือเดินทางผู้เยาว์ (มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

หนังสือเดินทางผู้เยาว์ (มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

18 มี.ค. 2564

 

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ท่านต้องมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย เนื่องจากขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ ลายนิ้วมือและภาพถ่ายของผู้ยื่นคำร้องฯ กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครองจะต้องมาด้วย

เพื่อความถูกต้องในการดำเนินการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลของท่านผ่านระบบออนไลน์กับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทย ดังนั้น  ชื่อและนามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม

นอกจากนี้ จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูล เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล ในเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ถ้าท่านต้องการให้ชื่อหรือนามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการเปลี่ยนแปลงหรือสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขชื่อและนามสกุลของท่านในระบบทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ หากท่าน ไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับไปแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทยด้วยตนเองก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในประเทศไทยดำเนินการแทนได้ โดยติดต่อขอทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดูรายละเอียดการเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร
หากท่านได้ทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลทะเบียนราษฎรในภายหลัง ท่านจะต้องทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่เพื่อปรับข้อมูลในหนังสือเดินทางให้เป็นปัจจุบัน

เด็กที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางไทย

 • เด็กที่เกิดในเดนมาร์ก โดยมีบิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีสูติบัตรไทยแล้ว
 • เนื่องจากการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือและภาพถ่ายของผู้ร้องฯ ดังนั้น เด็กจะต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง พร้อมบิดาและมารดา
 • หากเด็กยังไม่มีสูติบัตรไทย ต้องดำเนินการแจ้งเกิดก่อน ดูรายละเอียดการแจ้งเกิด |

หมายเหตุ: สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถทำหนังสือเดินทางให้ท่านได้ หากหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันมีอายุมากกว่า 2 ปี

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น

 • แบบฟอร์มข้อมูลผู้ร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด | ดาวน์โหลด |
 • สูติบัตรไทย
 • ทะเบียนสมรสบิดามารดา
 • หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง
 • บิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองลงนามให้ความยินยอมในแบบคำร้อง
 • ค่าธรรมเนียม 250 โครนเดนมาร์ก (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี) 
 • ผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่สามารถทำหนังสือเดินทางอายุ 10 ปีได้ 
 • เมื่อได้รับหนังสือเดินทางที่ทำเสร็จแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถจัดส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ 150 โครนเดนมาร์ก (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด)

หมายเหตุ

 • บิดามารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ จะต้องไปลงนามใน “ หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม” (สำหรับการทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองรายมือชื่อของบิดาและมารดา
 • ในกรณีที่บิดาและมารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ “หนังสือให้ความยินยอม” ให้บุตรทำหนังสือเดินทาง ผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [กรุงเทพฯ] หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ [ต่างจังหวัด]
 • กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียวและจะต้องแสดงหลักฐานทะเบียนหย่า หรือคำสั่งศาลซึ่งระบุว่าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดา/มารดาหรือผู้มีอำนาจปกครอง
 • กรณีบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์เสียชีวิต จะต้องแสดงหลักฐานใบมรณบัตร

เอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็นแต่ละกรณี 

1. ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
– กรณีใช้ชื่อ/ชื่อสกุลใหม่ที่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือรายการแก้ไขหนังสือเดินทางที่ปรากฏในหนังสือเดินทางฉบับเดิม

2. ใบสำคัญการสมรส
– สตรีที่สมรสแล้วขอเปลี่ยนชื่อสกุล
– มารดาที่มีชื่อสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร

3. ใบสำคัญการหย่า
– สตรีที่ใช้ชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมเนื่องจากหย่า

4. บันทึกการหย่า
– ใช้ประกอบการแสดงอำนาจในการปกครองบุตร

5. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือใบปกครองบุตร
– กรณีผู้เยาว์ใช้ชื่อสกุลของบิดา โดยที่บิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

6. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา
– ผู้เยาว์ที่บิดา/มารดาเป็นคนต่างด้าว

**ผู้ร้องฯ ต้องสามารถต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ถ้าไม่สามารถแสดงเอกสารหรืไม่แน่ใจประเภทเอกสารที่ตนมีอยู่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตล่วงหน้าเพื่อขอคำปรึกษาด้านเอกสารในขณะที่ตนนัดหมายขอรับคิว หรือก่อนวันเวลาที่ตนได้นัดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาล่าช้า ความไม่เข้าใจเอกสารจนทำให้ไม่สามารถทำหนังสือเดินทางของตนได้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะขอสงวนสิทธิการพิจารณารับหรือปฏิเสธคำร้อง โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป **

ระยะเวลาดำเนินการและการรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันคำร้องขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะถูกส่งไปผลิตเล่มที่กระทรวงการต่างประเทศโดยใช้เวลานับแต่ยื่นคำร้องจนกระทั่งได้รับเล่มจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญที่อาจใช้แสดงตัวท่านระหว่างที่พำนักในต่างประเทศ โปรดเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย อย่าปล่อยให้ตกอยู่ในมือผู้อื่น และ ไม่ควรปล่อยให้ขาดอายุ หากหนังสือเดินทางมีอายุใช้ได้อีกไม่เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปี ควรติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอทำเล่มใหม่

โปรดถ่ายสำเนา และแยกเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ในกรณีที่หนังสือเดินทางของท่านสูญหาย

********************************************


กรุณาจองเวลาก่อนการทำหนังสือเดินทางทุกครั้ง

หากท่านไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับคำร้องของท่านได้

onlinebookingV1 ขั้นตอนการจองเวลา_2