การแจ้งการเสียชีวิต

การแจ้งการเสียชีวิต

24 มี.ค. 2564

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น
กรุณานำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกสารผู้เสียชีวิต

– สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแสดงที่อยู่ผู้เสียชีวิตตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย

– สำเนาบัตรประจำตัว (sundhedskort)

– หลักฐานการเสียชีวิตซึ่งออกโดยหน่วยงานเดนมาร์กฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กฉบับจริงพร้อมสำเนา (Personattest หรือ Døds og Begravelsesattest)

– สำเนาเอกสารการแจ้งการเสียชีวิตของหน่วยงานเดนมาร์กที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุรายละเอียดการเสียชีวิต (Dødsattest)

– สำเนาเอกสารการฌาปณกิจจากหน่วยงานเดนมาร์ก (หากมี) (Anmodning om begravelse/ligbrænding หรือ Kremationsattest)

เอกสารผู้แจ้ง

– สำเนาหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ บัตรประจำตัว (sundhedskort) และสำเนาทะเบียนบ้านไทย

– คำร้องขอจดทะเบียนการเสียชีวิต ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว  | าวน์โหลด |(สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

– คำร้องนิติกรณ์ขอมรณบัตร | ดาวน์โหลด | (ชื่อและตัวสะกดของผู้เสียชีวิตในใบมรณบัตรซึ่งออกโดยทางการเดนมาร์กจะต้องตรงกับเอกสารไทย)

– ใบแจ้งการเสียชีวิต ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว | ดาวน์โหลด | (สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

ในการออกมรณบัตรนั้น **ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม** แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องรับรองหลักฐานการเสียชีวิตซึ่งออกโดยหน่วยงานเดนมาร์ก (Personattest) จึงมีค่าธรรมเนียมนิติกรณ์เป็นเงินสด 120 โครนเดนมาร์ก

************************

กรุณาติดต่อขอนัดก่อนเพื่อความสะดวก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (ฝ่ายกงสุล)
โทรศัพท์ +45 39 62 50 10 กด 1 ระหว่างเวลา 13.00-15.45 น.
แฟกซ์ +45 39 96 50 59 อีเมล์ passport@thaiembassy.dk หรือ visa@thaiembassy.dk