บริการกงสุลสัญจรประจำปี ๒๕๖๔ เมือง Århus

บริการกงสุลสัญจรประจำปี ๒๕๖๔ เมือง Århus

17 ส.ค. 2564

109 view
ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะดำเนินโครงการให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการการทำหนังสือเดินทาง การทำนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร/ทะเบียนครอบครัว และการให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ที่โรงเรียน SKT. Knuds Skole ที่อยู่ Ryesgade 24, 8000 Aarhus C. เมืองออร์ฮุส
สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนคนไทยที่ประสงค์จะขอรับบริการกงสุลสัญจรกรุณาติดต่อจองเวลาล่วงหน้าทางออนไลน์ (เพียงช่องทางเดียว) ที่ https://passportbooking-aarhus.as.me ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะเต็ม
ทั้งนี้ ข้อมูลการเตรียมเอกสารปรากฏตามเอกสารแนบและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ passport@thaiembassy.dk และหากต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ทางไปรษณีย์ ขอให้เตรียม ๑) ซองจดหมาย และ ๒) แสตมป์จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๙.- โครนเดนมาร์ก หรือ ซื้อ label ไปรษณีย์ของ PostNord ได้ที่ https://portal.postnord.com/onlineporto
อนึ่ง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ดังนี้
๑) กรุณาสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าในบริเวณพื้นที่ให้บริการกงสุลสัญจร
๒) กรุณาแสดงผลรับรองการฉีดวัคซีน covid-19 หรือผลรับรองการตรวจ covid-19 ว่ามีผลเป็นลบ
๓) กรุณารักษาระยะห่างระหว่างกัน
๔) กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
-------------------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ