คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถิีใหม่ ในสถานการณ์ COVID-19

คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถิีใหม่ ในสถานการณ์ COVID-19

30 ต.ค. 2563

232 view

กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถิีใหม่ ในสถานการณ์ COVID-19

http://www.thailandfilmoffice.go.th/ewt_news.php?nid=1461&filename=default